Ubezpieczenia PZU: OC, AC i inne polisy taniej nawet do 70%

Ubezpieczenie NNW w PZU

Ubezpieczenie NNW w PZU

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU chroni od uszkodzeń ciała i utraty życia, kierowcę oraz jego pasażerów, podczas poruszania się samochodem. Ochroną objęte są czynności związane z ruchem samochodu, czyli np. wsiadanie i wysiadanie, otwieranie bram garażowych, postoje w czasie jazdy, dokonywanie w drodze niezbędnych napraw w przypadku awarii samochodu, czy załadunek i rozładunek samochodu. Zaznaczane zostało jednak dodatkowo, że NNW od wypadku podczas załadunku i rozładunku pojazdu oraz pobieraniu paliwa, chroni jedynie kierowcę. Za dodatkową opłata istnieje możliwość poszerzenia zakresu o zabezpieczenie osób w pojeździe, który wykorzystywany jest do nauki jazdy lub wykorzystywanym do wyścigów i konkursów.

 

Rodzaje i wysokość wypłacanych świadczeń

Ubezpieczenie NNW zapewnia wypłatę:

 • gdy ubezpieczona osoba poniosła trwały uszczerbek na zdrowiu, który był skutkiem wypadku, z zaznaczeniem, że jeśli poszkodowany doznał 100% trwałego uszczerbku, wtedy następuje wypłata 100% sumy należnego odszkodowania. Jeśli doznane obrażenia będą mniejsze, wysokość odszkodowania będzie proporcjonalna do doznanych uszkodzeń.
 • gdy nastąpi śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku. W takiej sytuacji nastąpi wypłata 100% sumy odszkodowania,
 • na uciążliwe leczenie lekarskie, w takim przypadku nastąpi wypłata 1% sumy ubezpieczenia, jednak maksymalnie 1 000 zł,
 • zasiłku dziennego, jego wysokość to 1‰ sumy ubezpieczenia i wypłacany jest w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego jednak nie dłużej niż przez 60 dni
 • zwrotu kosztów nabycia pomocy ortopedycznych do wartości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 zł
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji do wartości 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 000 zł
 • zwrotu kosztów transportu zwłok, w tym usługi zakładu pogrzebowego, kremacji oraz zakupu trumny, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia i nie więcej niż 15 000 zł.

Ubezpieczyciel zaznacza, że za leczenie uciążliwe środki zwracane są jedynie po przedstawieniu dokumentacji medycznej z zaznaczeniem, że tego typu odszkodowanie przysługuje raz w roku ubezpieczeniowym.

Kalkulator OC I AC

 

Zasiłek dzienny z kolei przysługuje jedynie osobom pracującym, które NNW wykupiły na 12 miesięcy. Jeżeli w ciągu roku zdarzy się kilka sytuacji, w których niezbędna będzie tego typu pomoc, to łączny kres wypłacania odszkodowania nie może przekroczyć 60 dni. Zasiłek ten ma na celu zrekompensowanie braku możliwości pójścia do pracy, a ubezpieczony traci do niego prawo jeśli w czasie, kiedy zasiłek przysługiwał, wykonywał on pracę.

Wszystkie zwroty kosztów są dokonywane jeśli ubezpieczony uległ wypadkowi, a w przypadku leczenia i rehabilitacji, tylko jeśli z medycznego punku widzenia były one niezbędne.

Zwrot poniesionych przez osobę poszkodowaną kosztów jest dokonywany po przedstawieniu dowodów opłaty i rachunków i jedynie do określonych w umowie NNW limitów.

 

Sytuacje, gdy nie przysługuje odszkodowanie

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody i uszczerbki w przypadku:

 • kierowcy, gdy:
  • w chwili zdarzenia był on pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub innych środków odurzających.
  • nie posiadał on uprawnień do prowadzenia pojazdu
  • poruszał się on samochodem niezarejestrowanym, nie posiadającym dowodu rejestracyjnego lub ważnych badań technicznych
 • pasażera, gdy:
  • był on pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • świadomie wsiadł do samochodu z kierowcą nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub środków odurzających
 • kierowcy lub pasażera, gdy:
  • spowodowane były on umyślnie lub były skutkiem rażącego niedbalstwa,
  • są wynikiem zatrucia po alkoholu, narkotykach lub środkach odurzających
  • są skutkiem próby samobójczej, a ubezpieczony jest w wieku powyżej 17 lat oraz gdy samochód używany był jako narzędzie przestępstwa
  • brano udział w bójkach, z wyłączeniem obrony koniecznej
  • są skutkiem działań wojennych
  • samochód był używany w ramach świadczeń na rzecz wojska
  • samochód używano do nauki jazdy lub wyścigów, chyba że takie przypadki zostały uwzględnione w umowie

 

Ochrona nie są też objęte przypadki wszelkich chorób, które wystąpiły u ubezpieczonego wcześniej lub zostały podczas zdarzenia wykryte. Jeśli to choroba doprowadziła do wypadku, PZU wypłaci odszkodowanie jedynie za urazy powstałe przez czynniki zewnętrzne. NNW nie obejmuje również zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i moralne oraz za uszkodzenie rzeczy.

 

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia jest wyznaczana w dniu zawierania umowy. Ubezpieczony sam, w porozumieniu z przedstawicielem towarzystwa, kwotę na jaką opiewać ma jago ochrona, przy czym nie może to być kwota mniejsza niż 5 tys. zł i nie wyższa niż 100 tys. zł.

 

Ustalanie wysokości odszkodowania

W ogólnych warunkach ubezpieczenia można przeczytać również, w jaki sposób ustala się kwotę świadczenia oraz jej zakres.

 • wszystkie parametry świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że między urazem lub uszczerbkiem na zdrowiu a wypadkiem istnieje związek normalny
 • ustalenie tego związku odbywa się na podstawie dostępnych dokumentów oraz badań lekarskich
 • odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć wypłaca się po ich nastąpieniu w ciągu maksymalnie 2 lat od wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest przez lekarza wskazanego przez PZU na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu”
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powinien być ustalany niezwłocznie po zakończeniu leczenia i zawartej w nim rehabilitacji, jednak nie dłużej niż 24 miesiące po wypadku
 • przy ustalaniu procentu uszczerbku pod uwagę brany jest rodzaj wykonywanej prze poszkodowanego pracy
 • w przypadku gdy uszkodzeniu uległa więcej niż jedna część ciała, sumuje się kwoty świadczeń na każdy uraz, jednak maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia
 • jeśli przed wypadkiem poszkodowany miał już jakiś uraz określony trwały uszczerbkiem na zdrowiu, wysokość odszkodowania będzie obliczana jako różnica między procentem uszczerbku po wypadku i procentem uszczerbku przed nim
 • jeśli w pojeździe poruszało się więcej osób niż dopuszcza to liczba miejsc, wysokość odszkodowania będzie ustalana poprzez przemożenie przysługującego świadczenia przez ilość miejsc zgodną z dowodem rejestracyjnym, a następnie podzielenie przez liczbę faktycznych pasażerów w dniu zajścia szkody
 • wszelkie poniesione koszt związane z leczeniem po wypadku podlegają zwrotowi jeśli były poniesione w czasie maksymalnie 2 lat od wypadku, a w przypadku kosztów rehabilitacji, jeśli podjęta była ona maksymalnie 6 miesięcy po wypadku
 • niezależnie od postanowień umowy NNW, ubezpieczyciel zwraca wszelkie koszy jakie musi ponieść poszkodowany w przypadku dokonania dodatkowych badać zleconych przez lekarza wskazanego przez PZU. Zwracane są koszty zaświadczeń, badań i przejazdów, po ich udokumentowaniu. W przypadku przejazdów muszą to być środki transportu zaakceptowane przez PZU.
 • jeśli poszkodowany posiada kilka ubezpieczeń NNW w towarzystwie PZU, świadczenie przysługuje z każdego z nich.
 • jeśli po wypłaceniu odpowiedniego odszkodowanie na przecz poszkodowanego, w ciągu 2 lat nastąpi jego śmierć, która związana będzie z wypadkiem, ubezpieczyciel wypłaci różnicę między sumą ubezpieczenia na jaka opiewała polisa, a wypłaconym wcześniej odszkodowaniem
 • jeśli śmierć osoby poszkodowanej nastąpi przed wypłaceniem jej należnego odszkodowania, pieniądze są przekazywane spadkobiercą osoby zmarłej. W przypadku gdy poszkodowany zmarł przed ustaleniem obrażeń, PZU wypłaci odszkodowanie za urazy, których wystąpienie na skutek wypadku było najbardziej prawdopodobne według oceny lekarzy wyznaczonych przez towarzystwo i przedłożonej dokumentacji medycznej

 

NNW Max

 

 

Co obejmuje ubezpieczenie

Zakresem tego ubezpieczenia są następstwa wypadków, które są w postaci niezdolności do pracy lub śmierci osoby posiadającej polisę NNW Max w związku z poruszaniem się pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje takie czynności jak wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, postoje w czasie jazdy, niezbędne naprawy w trasie czy pobieranie paliwa. Towarzystwo zaznacza jednak, że ochroną tą nie mogą być objęte osoby, które ukończyły 65 lat chyba, że obecna umowa stanowi kontynuację poprzedniej polisy NNW Max dla danego ubezpieczonego.

 

Rodzaje świadczenia

 • Ubezpieczenie NNW Max obejmuje:niezdolność do pracy będąca wynikiem wypadku poszkodowanego. Przysługuje wtedy 100% świadczenia
 • śmierć, która nastąpiła na skutek wypadku. W tej sytuacji również poszkodowanemu przysługuje 100% sumy ubezpieczenia

 

Wysokość odszkodowania

Suma ta określana jest przy zawieraniu umowy NNW Max. Kwotę na jaką opiewać będzie polisa ustala ubezpieczony, nie może to jednak być kwota mniejsza niż 100 tys. zł oraz nie większa niż 500 tys. zł

 

Zdarzenie po wystąpieniu, PZU nie odpowiada za szkodę

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę i nie wypłaci odszkodowanie za urazy powstałe, gdy

 • kierowca:
  • w chwili zdarzenia był on pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych lub innych środków odurzających.
  • nie posiadał on uprawnień do prowadzenia pojazdu
  • poruszał się on samochodem niezarejestrowanym, nie posiadającym dowodu rejestracyjnego lub ważnych badań technicznyc
 • pasażer:
  • był on pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • świadomie wsiadł do samochodu z kierowcą nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub środków odurzających
 • kierowca i pasażer:
  • spowodowane były on umyślnie lub były skutkiem rażącego niedbalstwa,
  • są wynikiem zatrucia po alkoholu, narkotykach lub środkach odurzających
  • są skutkiem próby samobójczej, a ubezpieczony jest w wieku powyżej 17 lat oraz gdy samochód używany był jako narzędzie przestępstwa
  • brano udział w bójkach, z wyłączeniem obrony koniecznej
  • są skutkiem działań wojennych
  • samochód był używany w ramach świadczeń na rzecz wojska
  • samochód używano do nauki jazdy lub wyścigów

 

Ustalanie wysokości należnego świadczenia

Ubezpieczyciel podaje kilka zasad na podstawie, których stwierdza się kosz i zakres świadczenia:

 • musi istnieć normalny związek między wypadkiem, a niezdolnością do prasy lub śmierci
 • stwierdzenie związku następuje na podstawie dostępnych dokumentów i wyników badań lekarskich
 • odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo
 • świadczenie wypłaca się w ciągu 2 lat od daty zajścia wypadku i będącego jego skutkiem
 • jeśli ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z powodu niezdolności do pracy, to nawet w przypadku śmierci poszkodowanego w ciągu 2 lat od wypadku i będącego jego skutkiem, nie przysługuje ono
 • jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi prze wypłaceniem odszkodowania, środki zostaną przekazane spadkobiercom. Jeśli jednak śmierć nastąpi przed określeniem czy poszkodowanemu przysługuje świadczenie o niezdolności do pracy, zasadność wypłaty odszkodowania będzie oceniana przez lekarzy wyznaczonych przez PZU oraz na podstawie dokumentacji medycznej
 • niezależnie od postanowień umowy NNW Max, ubezpieczyciel zwraca wszelkie koszy jakie musi ponieść poszkodowany w przypadku dokonania dodatkowych badać zleconych przez lekarza wskazanego przez PZU. Zwracane są koszty zaświadczeń, badań i przejazdów, po ich udokumentowaniu. W przypadku przejazdów muszą to być środki transportu zaakceptowane przez towarzystwo